การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ดัชนีวัดความสำเร็จแบบดุลยภาพกับความสำเร็จด้านผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจโรงแรม ในเมืองพัทยา