การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม