การใช้วัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงดิน และทดแทนปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวหอมมะลิตที่ปลูกในดินที่ได้รับอิทธิพลของเกลือและดินร่วนปนทรายที่ไม่เค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ