การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนโดยใช้ Array Insert

Publish Year International Journal 3
2021 inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.รจนา ประไพนพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Development of heat transfer performance in tubular heat exchanger with improved NACA0024 vortex generator", Case Studies in Thermal Engineering, ปีที่ 26, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า 2-11
2020 inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Heat transfer augmentation in a pipe with 3D printed wavy insert", Case Studies in Thermal Engineering, ปีที่ 21, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2020, หน้า 1-10
2019 inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Experimental investigation of heat transfer in a tube heat exchanger with airfoil-shaped insert", Case Studies in Thermal Engineering, ปีที่ 14, ฉบับที่ -, กันยายน 2019
Publish Year National Conference 2
2022 inดร.Rodolphe Perrin, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยเครื่องกำเนิดการไหลวนชนิด Improved NACA0024 แบบกลับหลัง", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 , 19 สิงหาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exชลดนัย วิภาวนิช, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินแบบจำลองความปั่นป่วนสำหรับการทำนายการไหลและการถ่ายเทความร้อนสำหรับท่อตรงในช่วงเรย์โนลด์ 5,000 ถึง 9,000", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตตะวันออก ครั้งที่ 9 , 11 - 13 พฤษภาคม 2016, ชลบุรี ประเทศไทย