การวางเครือข่ายบ่อสังเกตุการณ์เพื่อการติดตามระดับและคุณภาพน้ำใต้ดินพื้นที่ บริษัท เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด