ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพในชุมชน

  • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2558 (2558-2559)

  • inนายสนธยา ผาลลาพัง

  • inนายสนธยา ผาลลาพัง

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์