โครงการวิจัยรูปแบบระบบการปลูกพืชเพื่อผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์

  • บริษัท พงษ์เพชร คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2558 (2558-2559)

  • inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ

  • inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์