ท่อก๊าซภายในนิคมอุตสาหกรรม "วิเคราะห์ขนาดคละของเม็ดดินจำนวน 3 ตัวอย่าง"