โครงการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนผนังของบ่อปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย