โครงการจัดทำ Purchasing Managers Index (PMI)

Publish Year National Journal 1
2017 inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLin Lin, exHsaio-Fen Hsiao, exYu-LunHuang, "Change in Bank Equity Stakes before Merger Completion", Journal of Accounting & Marketing , ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2017, หน้า 4-11