สารเคมีเพื่อยับยั้งเชื้อราก่อโรคสัตว์

Publish Year National Journal 1
2016 exลัขณา รามริน, exเรขา คณิตพันธ์, exมนยา เอกทัตร์, inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, "การตรวจหาเชื้อ Brucella melitensis โดยวิธี Real-time PCR และวิธีการเพาะแยกเชื้อจากตัวอย่างอวัยวะของแพะเนื้อในประเทศไทย", สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 35-46
Publish Year National Conference 2
2016 exรณภัทร สำเภา, inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, "การตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ที่เดื้อต่อยาในกลุ่ม Methicillin โดยวิธี Duplex PCR จากสุนัขที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสัตว์", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exวริสา มีเจริญ, inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, "การระบุเชื้อรา Fusarium sp. แยกได้จากกั้งตั๊กแตนที่เป็นโรคเหงือกดำด้วยวิธีทางอณูชีววิทยา", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, อื่นๆ ประเทศไทย