ภาพสะท้อนสังคมจากการตั้งชื่อพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์ล้านช้างและราชวงศ์อยุธยา

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.โกวิทย์ พิมพวง, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Social Reflection through Naming of the Kings in Lanchang and Ayutthaya Dynasty", 5th International Conference on Lao Studies (ICLS), 9 กรกฎาคม 2016, พระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย