คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาและพื้นฐานความรู้ทางไอซีทีส่งเสริมโปรแกรมการศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย