ปัญหาการกรองแบบ H_? ของระบบไม่เชิงเส้นแบบไม่ต่อเนื่องที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา