การศึกษาเปรียบเทียบ

Publish Year National Journal 1
2015 exDoe Hee Ahn, exCho Ha Jung, inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enhancing Flourish: The Role of Religiosity and Happiness among University Students in Korea and Thailand", Southeast Asia Journal, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 181-210