แรงจูงใจของนิสิต ระดับปริญญาตรี ในการเข้าศึกษาภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน