การศึกษาปริมาณไอโอดีนในผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์และสัตว์ปีกใน จ. นครปฐม