เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบการให้อาหารแบบผสมรวม (ที เอ็ม อาร์) สำหรับฟาร์มโคนมในเครือข่าย