ความเชื่อมั่นในการลงทุนชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยหลังวิกฤติอุทกภัย พ.ศ. 2554: กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร