โครงการวิจัยสถาบันเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2554 ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์