การศึกษาเปรียบเทียบระบบวากยสัมพันธ์ภาษาบาลีและภาษาอังกฤษเพื่อการแปลเป็นภาษาไทย

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.โกวิทย์ พิมพวง, รองศาสตราจารย์, "โครงสร้างประโยคพื้นฐานภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ: การเปรียบเทียบเพื่อการแปลเป็นภาษาไทย", วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 46-66