การปรับปรุงคุณภาพแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากไม้ยางพาราเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Publish Year National Journal 1
2016 exชาริษา พัฒนไทยานนท์, inดร.ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์, inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, "การชะล้างของเฟอร์ฟูริล แอลกอฮอล์และสารประกอบโบรอนในไม้ยางพารา", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 98-106
Publish Year National Conference 2
2018 inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, exนายวัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์, exนางสาวปิยะวดี บัวจงกล, inนายกิติพงศ์ ตั้งกิจ, อาจารย์, inนางสาววรารัตน์ หาคำ, exนายคมสันต์ คล้ายภู่, "การปรับปรุงคุณภาพแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากไม้ยางพาราเพื่อลดการปลดปล่อยฟอร์มัลดีไฮด์", Science Park and Areas of Innovation Conference Thailand, 28 เมษายน 2018, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2018 inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, exวัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์, exปิยะวดี บัวจงกล, inนายกิติพงศ์ ตั้งกิจ, อาจารย์, inนางสาววรารัตน์ หาคำ, exคมสันต์ คล้ายภู่, "อิทธิพลของชนิดกาวต่อคุณภาพของแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากไม้ยางพารา", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2561, 23 สิงหาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย