การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558

  • ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2558

  • inนายเสถียร แสงแถวทิม

  • inนายเสถียร แสงแถวทิม

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์