อิทธิพลของความสอดคล้องของในภาพลักษณ์ภายในตัวตน ความเชื่อถือจากแหล่งข้อมูลบุคคล และการสื่อสารแบบปากต่อปาก ที่มีต่อความจงรักภักดีของแฟนกีฬา