การพัฒนาระบบติดตามและทำนายความแห้งแล้งของประเทศด้วยดัชนีความแห้งแล้งรวม