การเพิ่มพูนความสามารถของนิสิต มก.ฉกส.ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับต่ำ โดยโครงการสอนซ่อมเสริมภาษาอังกฤษ

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.พีรียา ทักษานันท์, อาจารย์, "การเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตโดยโครงการสอนซ่อมเสริม กรณีตัวอย่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", The Third International Conference on Language, Innovation, Culture & Education (ICLICE) 2016, 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2016, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์