หนังใหญ่ในความดูแลของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ: การศึกษาอนุภาคทางคติชนวิทยา

Publish Year National Journal 1
2019 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พระเมรุในภาพหนังใหญ่", วารสารวิจัยวัฒนธรรม, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - ธันวาคม 2019, หน้า 96-109
Publish Year National Conference 2
2017 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พระเมรุในภาพหนังใหญ่", การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 7" ก้าวข้ามอคติสู่วัฒนธรรม 4.0, 3 สิงหาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างอนุภาคในภาพหนังใหญ่ "ชุดนางสีดา" ของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกับคำพากย์-เจรจาเรื่องรามเกียรติ์", การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "เฉลิมบรมราชกุมารี นาฏยวรรณคดีสโมสร": สหวิทยาการแห่งวรรณคดีการแสดง, 18 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย