การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบเชื้อ Campylobacter ในไก่หน้ารงงานด้วยอนุภาคเฟอร์โรแมคเนติกและซิลิก้า

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exNion Sukted, exPravate Tuitemwong, exWanwisa Poonlapdecha, exLarry E Erickson, "Inactivation of Campylobacter during immersion chilling of chicken carcasses", Journal of Food Engineering, ปีที่ 202, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017, หน้า 25-33
Publish Year National Journal 1
2015 exWittawat Srijanboon, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exWanwisa Poolarpdecha, exPravate Tuitemwong, "Amino-functionalized feromagnetic nanoparticles for the rapid separation and concentration of pathogenic Campylobacter jejuni", J. of materials science and applied energy, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 1-7