การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบเชื้อ Campylobacter ในไก่หน้ารงงานด้วยอนุภาคเฟอร์โรแมคเนติกและซิลิก้า

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exNion Sukted, exPravate Tuitemwong, exWanwisa Poonlapdecha, exLarry E Erickson, "Inactivation of Campylobacter during immersion chilling of chicken carcasses", Journal of Food Engineering, ปีที่ 202, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017, หน้า 25-33
Publish Year National Journal 1
2015 exWittawat Srijanboon, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exWanwisa Poolarpdecha, exPravate Tuitemwong, "Amino-functionalized feromagnetic nanoparticles for the rapid separation and concentration of pathogenic Campylobacter jejuni", J. of materials science and applied energy, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 1-7
Publish Year International Conference 9
2017 exYortyot Seetang Num, exWijit Wonglumsom, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exPravate Tuitemwong, "Simple and Visual Detection of Salmonella using Amino modified Magnetic Nanoparticles", The 13th Asian Congress on Biotechnology 2017, 23 - 27 กรกฎาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exYortyot Seetang-Nun, exWijit Wonglumsom, exChamras Promptmas, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exPravate Tuitemwong, "Application of amino-modified magnetic nanoparticles as adsorbents for isolation of DNA from Campylobacter spp.", The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 26 พฤษภาคม - 27 มิถุนายน 2016, เมือง สงขลา ประเทศไทย
2016 exNattarat Wongsuwan, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Single Laboratory Validation of Silica Nanoparticles Test Kit(SPNs) for Campylobacter jejuni in Chicken and Products", I-KUSTARS 2016, 2 - 4 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exWittawat Srijanboon, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exIsaratat Phung-on, exPravate Tuitemwong, "Magnetic Properties of Amino-functionalized Ferromagnetic Particles onto Pathogenic Campylobacter jejuni", The 7th International Conference on Electromagnetics Fieled Problems and Applications, 18 - 20 กันยายน 2016, Xian สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exWorakanog Kanogradarom, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์, exPravate Tuitemwong, "Characterization of Highly Specific Monoclonal Antibody against Campylobacter jejuni", AOAC 130th Annual meeting and Exposition, 18 - 21 กันยายน 2016, Dallas เทกซัส สหรัฐอเมริกา
2015 exwalaipan Sutaweesap, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Rapid detection of Campylobacter spp. infection in broilers using fluorescent dye-doped silica nanoparticles", I-KUSTARS2015, 28 - 29 พฤษภาคม 2015, BKK, Thailand กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exPravate Tuitemwong, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exwalaipan Sutaweesap, exWanwisa Poolarpdecha, exPiyatida Sutnut, exSupakorn Pansakul, "Validation of antibody conjugated Silica Nanoparticles for Rapid detection of Campylobacter jejuni", AOAC annual meeting & exposition, 27 - 30 กันยายน 2015, Los Angeles, California อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2014 exWittawat Srijanboon, exWanwisa Poolapdecha, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exPravate Tuitemwong2, "Amino-functionalized ferromagnetic nanoparticles for the rapid separation and concentration of pathogenic Campylobacter jejuni", 4th South East Asia Thermo Electric Conference, 22 ธันวาคม 2014 - 24 กุมภาพันธ์ 2015, จำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2014 exNualrahong Thepwiwatjit, exAree Thattiyaphong, exPichet Limsuwan, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exPravate Tuitemwong, "Fluorescent Dye-Doped Silica Nanoparticles as Signal Amplification for a Rapid Single Step Detection of Vibrio cholerae O1", the 2014 AOAC INTERNATIONAL Annual Meeting, 7 - 10 กันยายน 2014, Boca Raton ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 1
2016 exวรกนก กนกลดารมย์, exประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, exชัยวัฒน์ กิตติกูล, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การผลิตและศึกษาคุรสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะต่อ Campylobacter jejuni", การประชุมวิชาการของมฟาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย