ประสานงานชุดโครงการ "ยางพารา"

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, exSuethao, S., exShah, D., exVollrath, F., "Interesting green elastomeric composites: Silk textile reinforced natural rubber", Polymer Testing, ปีที่ 55, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2016, หน้า 17-24