โครงการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ: GRC ตามแนวทางของ OCEG ตามแผนแม่บท GRC ของการไฟฟ้านครหลวง