โครงการศึกษาความต้องการของนิสิตชั้นปีที่ 4 และบัณฑิตที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาสังคม) ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Publish Year National Conference 1
2014 inดร.โชติมา แก้วกอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความต้องการของนิสิตชั้นปีที่ 4 และบัณฑิตที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารและพัฒนาสังคม) ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", การประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 11, 8 - 9 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย