สถานการณ์การตกสะสมของกรดในประเทศไทย พื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง

Publish Year National Conference 1
2017 exนางสาวพิชชุดา เกษี, exผศ. ดร. ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงจากการได้รับสารอินทรีย์ระเหยกลุ่ม เบนซีน โทลูอีน เอทิลเบนซีน และไซลีนของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพริมถนน ในเขตมาบตาพุด จังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจาปี การศึกษา 2560 Innovation and creativity for Thailand 4.0, 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2017, ชลบุรี ประเทศไทย