การสังเคราะห์และผลติสรอนเทียมไททาเนตสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในด้านพลังงาน

Publish Year International Journal 4
2018 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exณิชา ซาโต้, exดร. ศันศนีย์ บุญสาลี, exJaeHwan Pee, "Microstructures and Dielectric Constants of Ba0.05SrxCa0.95-xTiO3 (x = 0, 0.225, 0.475, 0.725 and 0.95) Synthesized by the Solution Combustion Technique", Key Engineering Materials, ปีที่ 766, ฉบับที่ -, เมษายน 2018, หน้า 197-204
2018 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exNicha Sato, exSansanee Boonsalee, ex JaeHwan Pee, "Effects of chemical composition on structure and dielectric constants of SrxCa(1-x)TiO3 synthesized by solution combustiontechnique", Materials Today:Proceedings, ปีที่ 5, ฉบับที่ 7, มิถุนายน 2018, หน้า 14992-14997
2017 exJednupong Palomas, inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, "Effects of Aluminium Contents and Consolidation Techniques on Chemical Composition, Microstructure and Dielectric Propertiesof Strontium Titanate", Key Engineering Materials, ปีที่ 751, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2017, หน้า 403-409
2015 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exJednupong Palomas, "Effects of Mg addition and sintering temperatures on chemical compositions, microstructures, densities and dielectric properties of strontium titanate", Ceramics International, ปีที่ 41, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2015, หน้า S63-S68