การสร้างสรรค์วัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยผ่านการมีส่วนร่วมของผู้บริหารการศึกษา

Publish Year National Journal 1
2015 inดร.กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reengineering Vocational Education in Thailand toward ASEAN Competence: An Era of Collaboration between Colleges and the Workplace", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015