การสื่อสารภาพลักษณ์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ สู่การครองใจของผู้บริโภค

Publish Year National Conference 1
2015 exนายเบญจพล วงษ์วรวัฒนา, inดร.พรทิพย์ เย็นจะบก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสื่อสารภาพลักษณ์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ สู่การครองใจของผู้บริโภค", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 "ก้าวสู่ระดับวิจัยโลก" บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 28 - 29 เมษายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย