การพัฒนาโปรแกรม Post-processor ในการแปลงคำสั่งสำหรับเครื่องกัดไม้แบบห้าแกน

Publish Year National Conference 1
2015 exนายพุทธิพงศ์ไตรเชษฐกุล, inดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบจำลองความผิดพลาดเชิงระบบและความผิดพลาดเชิงสุ่มของแขนกลเคลื่อนที่อิสระ 6 แกนด้วยเมทริกซ์จาโคเบียน", การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558, 12 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย