การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ของวิสาหกิจชุมชนเรือนสมุทร