การพัฒนาเตาเผาไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม SMEs