ผลการศึกษาความคาดหวังและสิ่งที่พบจริงของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2015 inดร.ณัฏฐ์วิชิดา เลิศพงศ์รุจิกร, อาจารย์, exชลธิชา แก้วบุปผา, "ผลการศึกษาความคาดหวังและสิ่งที่พบจริงของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (RCCON2015), 23 - 24 มีนาคม 2015, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย