การพัฒนาทักษะอาชีพคนพิการ: กรณีศึกษาโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

Publish Year National Conference 1
2015 inดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาทักษะอาชีพคนพิการ : กรณีศึกษาโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย