โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม