การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารเคมีด้วยเปลวไฟ

Publish Year International Journal 1
2017 exR Satee, exP Dararutana, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "The determination of the energy values and the composition analysis of M-16 rifle black powders", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 901, ฉบับที่ 1, กันยายน 2017, หน้า 1-4
Publish Year National Conference 2
2015 exสุจินดา จันคง, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาคุณลักษณะการเขียนของสำเนาภาพถ่ายลายมือชื่อและต้นฉบับลายมือชื่อ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3, 1 มีนาคม 2015, ราชบุรี ประเทศไทย
2015 exตฤณ พิชิตกุญชร, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของอุณหภูมิต่อสารชีวโมเลกุลลายนิ้วมือบนปลอกกระสุนปืนหลังการยิง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3, 1 มีนาคม 2015, ราชบุรี ประเทศไทย