การสำรวจการเป็นแหล่งกักโรคในค้างคาวแม่ไก่

  • ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557 (2557-2560)

  • Prof. Eiichi Hondo

  • exProf. Eiichi Hondo,inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์