นโยบายบัญชีฉบับที่ 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กรณีศึกษาอุสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย