ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพและการปรับตัวของอัตราเงินเฟ้อ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความผันผวนของเงินเฟ้อและความผันผวนของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

Publish Year National Journal 1
2015 inดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์, "Exploring long-run relationship and error correction of Thai output and price", วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2015, หน้า 79-101
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์, "Exploring the Long Term Relationship between Inflation and Economic Growth in Thailand", International Journal of Arts & Sciences Conference, IJAS 2015, 16 - 19 มิถุนายน 2015, Florence สาธารณรัฐอิตาลี