ศึกษาประสิทธิภาพการให้หน่อของไผ่กิมซุงที่ปลูกในสภาพดินลูกรัง

  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556 (2555-2556)

  • inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์

  • inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์