แนวทางการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดและการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปหน่อไม้ของชุมชนบ้านพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปหน่อไม้ของชุมชนบ้านพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารการเมืองการปกครอง, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, มีนาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 241-258
Publish Year International Conference 2
2016 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, "Knowledge Management Process for Local Wisdom in Food Preservation Processing in Western Local Community of Thailand", The 1st International Conference on Human and Community Resource Development 2016 , 26 - 27 พฤษภาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2015 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, "A Knowledge Management Model for Local Wisdom in Bamboo Shoot Preservation Processing in Western Local Community of Thailand", International Conference on Education and Psychology 2015, 4 - 6 พฤศจิกายน 2015, ์Nagoya ญี่ปุ่น