อิทธิพลของความยาวท่อนพันธุ์ต่อการเพิ่มผลผลิตมันสำหลังที่ปลูกบนชุดดินลูกรัง

  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557 (2557-2558)

  • inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์

  • inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์