การประเมินความถูกต้องของค่าความสูงออร์โทเมตริกจากการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมเพื่อการนำหนของพิภพโดยวิธีสถานีอ้างอิงเสมือน

Publish Year National Journal 1
2014 inนายธนัช สุขวิมลเสรี, รองศาสตราจารย์, exผศ. ดร.ปรียาพร โกษา, "ความถูกต้องของพิกัดตำแหน่งจากการรังวัดด้วยดาวเทียมระบบจีพีเอสโดยวิธีสถานีอ้างอิงเสมือน", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 27, ฉบับที่ 90, ตุลาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 23-32
Publish Year National Conference 2
2014 inนายธนัช สุขวิมลเสรี, รองศาสตราจารย์, exธนพงศ์ เกษมสุข, exธนพล โรจนวิภาค, inนางสาวปรียาพร โกษา, อาจารย์, exสโรชา ศิษฐพูล, "การประเมินความถูกต้องของค่าความสูงออร์โทเมตริกจากการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมเพื่อการนำหนของพิภพโดยวิธีสถานีอ้างอิงเสมือน", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5, 24 กรกฎาคม 2014, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2014 inนายธนัช สุขวิมลเสรี, รองศาสตราจารย์, exผศ. ดร.ปรียาพร โกษา, exวราวุฒิ ชัยมีแรง, "ความถูกต้องเชิงตำแหน่งจากการรังวัดด้วยดาวเทียมระบบจีพีเอสโดยวิธีสถานีอ้างอิงเสมือน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 15 พฤษภาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย