ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบริษัทกิจการร่มค้า ไทย-ลาว